درخواست عضویت برای لوح سلیمانی

مشخصات افراد درخواست کننده (پرسنل فروش)
ردیف نام نام خانوادگی تاریخ تولد
(مثال: 1360/07/12)
تلفن همراه ای میل
1
2
3
4
ارسال درخواست از طریق وب به منزله قبول کلیه قوانین سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می باشد