ویزا شنگن لوح سلیمانی

نمونه ویزای اخذ شده


 


 
ویزای شنگن یک بار ورود


قیمت   
250 €

           


عادی یک ماه (چک،فرانسه،ایتالیا،هلند،اسپانیا) :
وقت+ویزا+بیمه مسافرتی+هزینه سفارت
توضیحات

هزینه ترجمه مدارک بر عهده مسافر میباشد
مسئولیت ممنوع الخروجی  بر عهده مسافر میباشد
ارائه برنامه سفر در هنگام ثبت نام از سمت مسافر الزامی میباشد.
نرخ ویزا 1 ماه برای کودک 2-12 سال€200 
نرخ ویزا 1 ماه برای کودک زیر 2 سال€100  


 
ویزای شنگن(مولتی 3ماه)


قیمت     
400 €
 مولتی سه ماه (فرانسه،ایتالیا،هلند،اسپانیا) :
وقت+ویزا+بیمه مسافرتی+هزینه سفارت
توضیحات

هزینه ترجمه مدارک بر عهده مسافر میباشد
مسئولیت ممنوع الخروجی  بر عهده مسافر میباشد
ارائه برنامه سفر در هنگام ثبت نام از سمت مسافر الزامی میباشد.
نرخ ویزا مولتی برای کودک 2-12 سال€250
نرخ مولتی برای کودک زیر 2 سال€150 


 
ویزای شنگن(مولتی 6ماه)


قیمت   
400 €

       


مولتی شیش ماه (فرانسه،ایتالیا،هلند،اسپانیا) :
وقت+ویزا+بیمه مسافرتی+هزینه سفارت
توضیحات

هزینه ترجمه مدارک بر عهده مسافر میباشد
مسئولیت ممنوع الخروجی  بر عهده مسافر میباشد
ارائه برنامه سفر در هنگام ثبت نام از سمت مسافر الزامی میباشد.
نرخ ویزامولتی برای کودک 2-12 سال€250
نرخ ویزا مولتی برای کودک زیر 2 سال€150 


 
ویزای شنگن(مولتی 1ساله)


قیمت   
600 €

  


مولتی یک ساله (فرانسه،ایتالیا،هلند،اسپانیا) :
وقت+ویزا+بیمه مسافرتی+هزینه سفارت
توضیحات

هزینه ترجمه مدارک بر عهده مسافر میباشد
مسئولیت ممنوع الخروجی  بر عهده مسافر میباشد
ارائه برنامه سفر در هنگام ثبت نام از سمت مسافر الزامی میباشد.
نرخ ویزا مولتی برای کودک 2-12 سال€250
نرخ ویزا مولتی برای کودک زیر 2 سال€150 


 
ویزای شنگن(مولتی 2ساله)


قیمت   
600 €

   


مولتی دو ساله (فرانسه،ایتالیا،هلند،اسپانیا) :
وقت+ویزا+بیمه مسافرتی+هزینه سفارت
توضیحات

هزینه ترجمه مدارک بر عهده مسافر میباشد
مسئولیت ممنوع الخروجی  بر عهده مسافر میباشد
ارائه برنامه سفر در هنگام ثبت نام از سمت مسافر الزامی میباشد.
نرخ ویزا مولتی برای کودک 2-12 سال€250
نرخ ویزا مولتی برای کودک زیر 2 سال€150 


 
فرم مدارک شنگن فرم مشخصات شنگن پکیج شنگن
از تاریخ
تا تاریخ
این گزینه بزودی فعال میگردد.
حدود قیمت

از تاریخ
تا تاریخ
از تاریخ
تعداد شب
تعداد اتاق