ویزا کانادا لوح سلیمانی

نمونه ویزای اخذ شده

 


 
ویزا کانادا-دستی


قیمت و محل انگشت نگاری
آنکارا  550 $
استانبول 600 $


     


 
خدمات :
هزینه سفارت و کارگزاری + وقت سفارت
ورودیه سفارت+ ترانسفر به VAC 
دعوتنامه معتبر توریستی
پر کردن فرم دستی کانادا
توضیحات

هزینه ترجمه مدارک بر عهده مسافر میباشد
مسئولیت ممنوع الخروجی مسافر بر عهده ایشان میباشد
مسئولیت مشکلات دعوتنامه ( در مورد مسافرینی که خودشان دعوتنامه ارائه میدهند) بر عهده مسافر میباشد


 
ویزا کانادا-آنلاین


محل انگشت نگاری 
به انتخاب مسافر
قیمت
620 $

خدمات :
ثبت نام آنلاین
پرداختی سفارت
دعوتنامه توریستی
توضیحات

هزینه ترجمه مدارک بر عهده مسافر میباشد
مسئولیت ممنوع الخروجی مسافر بر عهده ایشان میباشد
مسئولیت مشکلات دعوتنامه ( در مورد مسافرینی که خودشان دعوتنامه ارائه میدهند) بر عهده مسافر میباشد


 
خدمات کانادا-دستی


قیمت و محل انگشت نگاری
آنکارا - استانبول
300 $

خدمات :
هزینه سفارت و کارگزاری
ورودیه سفارت + وقت سفارت
ترانسفر به VAC + پر کردن فرم دستی سفارت
توضیحات

هزینه ترجمه مدارک بر عهده مسافر میباشد
مسئولیت ممنوع الخروجی مسافر بر عهده ایشان میباشد
مسئولیت مشکلات دعوتنامه ( در مورد مسافرینی که خودشان دعوتنامه ارائه میدهند) بر عهده مسافر میباشد


 
خدمات کانادا-آنلاین


قیمت و محل انگشت نگاری
آنکارا - استانبول
250 $

خدمات :
ثبت نام آنلاین
هزینه سفارت و کارگزاری
توضیحات

هزینه ترجمه مدارک بر عهده مسافر میباشد
مسئولیت ممنوع الخروجی مسافر بر عهده ایشان میباشد
مسئولیت مشکلات دعوتنامه ( در مورد مسافرینی که خودشان دعوتنامه ارائه میدهند) بر عهده مسافر میباشد


 
ویژه مسافرین دارای انگشت نگاری قبلی


قیمت
195 $

خدمات :
ثبت نام مجدد
پرداختی سفارت
توضیحات

هزینه ترجمه مدارک بر عهده مسافر میباشد
مسئولیت ممنوع الخروجی مسافر بر عهده ایشان میباشد
مسئولیت مشکلات دعوتنامه ( در مورد مسافرینی که خودشان دعوتنامه ارائه میدهند) بر عهده مسافر میباشد


 
وقت سفارت


وقت سفارت 
در آنکارا 10 دلار
در استانبول 20 دلار 
پیک آپ پاسپورت


پیک آپ پاسپورت

انگشت نگاری در آنکارا = 100.000 تومان
انگشت نگاری خارج از آنکارا = 46 لیر + 100.000 تومان
ثبت نام آنلاین = 46 لیر + 100.000 تومان


 
فرم مشخصات کانادا فرم مدارک کانادا پکیج کانادا
از تاریخ
تا تاریخ
این گزینه بزودی فعال میگردد.
حدود قیمت

از تاریخ
تا تاریخ
از تاریخ
تعداد شب
تعداد اتاق